Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje WebGL.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PROJEKTEM UCHWAŁY KRAJOBRAZOWEJ NA MODELU WIRTUALNEJ WARSZAWY ORAZ DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH W TERMINIE OD 26 PAŹDZIERNIKA DO 3 GRUDNIA 2018 R. PROPOZYCJE ZAPISÓW ZILUSTROWALIŚMY NA PRZYKŁADZIE DWÓCH LOKALIZACJI – DO WYBRANIA PONIŻEJ

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT KONSULTACJI SPOŁECZNYCH: KONSULTACJE.UM.WARSZAWA.PL
WYSYŁAJ UWAGI NA: KRAJOBRAZOWA@UM.WARSZAWA.PL

Obiekty małej architektury

Na modelu sprawdzić można proponowane rozwiązania wizualne.

Natomiast dopuszczalne materiały to:

 • stal nierdzewna lub kortenowska,
 • żeliwo,
 • aluminium,
 • beton z kruszywem płukanym bądź polimerowy gładki,
 • kamień i drewno o odpowiedniej twardości,
 • szkło klejone lub hartowane.

Na terenie obszaru centralnego i śródmiejskiego nakazuje się stosowanie materiałów o długotrwałej odporności na proces starzenia.

W szczególnie reprezentacyjnych miejscach (tj. na placach i wybranych ciągach ulicznych) dopuszczalne będą także rozwiązania indywidualne. W ramach poszczególnych fragmentów ulic wymagane będzie stosowanie jednolitego wzornictwa.

Projekt uchwały reguluje kwestie małej architektury w obrębie przestrzeni publicznych.

reklamy
szyldy
obiekty małej architektury
ogrodzenia
stan aktualny

Obiekty małej architektury

Obiekty małej architektury

Obiekty małej architektury, zdefiniowane w prawie budowlanym jako „niewielkie obiekty, np. kapliczki, posągi, wodotryski oraz wszelkie urządzenia rekreacyjne”, to powszechnie używane elementy zagospodarowania przestrzeni publicznych.

Należą do nich mi.in.:

 • Ławki
 • Kosze na śmieci
 • Donice
 • Stojaki rowerowe
 • Kraty i osłony na drzewa
 • Słupki blokujące
 • Wygrodzenia segmentowe

Projekt uchwały wprowadza standardy, które powinny spełniać obiekty małej architektury, by pojawiać się na warszawskich ulicach. Zaproponowane zostaną rozwiązania materiałowe i kolorystyczne, które pomogą w utrzymaniu spójności stylistycznej mebli miejskich i zwiększą ich trwałość.

Zapraszamy Państwa do poznania kilku wytycznych.

Stan aktualny

Reklamy

Reklamy

To umieszczone w polu widzenia użytkownika drogi nośniki reklamowe, służące do upowszechniania i promocji: osób, przedsiębiorstw, towarów, usług, przedsięwzięć lub ruchów społecznych.

Przepisy dotyczące instalacji reklamowych niebędących szyldami (nazywajmy je dla uproszczenia nośnikami reklamowymi) w projekcie uchwały określimy odrębnie. Zależnie od sposobu lokalizacji, wyróżniliśmy trzy rodzaje takich obiektów: wolnostojące nośniki reklamowe, nośniki reklamowe umieszczone na budynkach oraz te sytuowane na wszystkich obiektach budowlanych innych niż budynki bądź elementy małej architektury.

Wolnostojące nośniki reklamowe funkcjonować będą mogły wyłącznie wzdłuż ulic - w pasach drogowych albo w ich pobliżu. Dla każdego ciągu wskazany zostanie maksymalny format nośników wolnostojących, odpowiedni do skali i charakteru urbanistycznego danej przestrzeni – od największych, o powierzchni 18 m2, przez tzw. scroll (9 m2), citylight (2,5 m2), aż po słup ogłoszeniowy. Sytuowanie nośników w formatach 18 i 9 m2 nie będzie możliwe w centrum miasta, a także na niektórych odcinkach dużych arterii poza tym terenem z uwagi na wyznaczone w dokumentach planistycznych tereny ochrony konserwatorskiej bądź przyrodniczej.

Zasady regulujące możliwości lokalizowania reklam są szeroko opisane w uchwale. Zapraszamy Państwa do poznania kilku z nich.

Szyldy

Szyldy

Uchwała krajobrazowa swoimi zapisami obejmie również szyldy. Typowa instalacja tego rodzaju to np. napis „Delikatesy” lub „Bar Apis”, czyli zwięzłe oznaczenie prowadzonej w danym miejscu działalności gospodarczej, zarówno umieszczane na budowlach, jak i wolnostojące. W przypadku szyldów dopuszczona zostanie szersza typologia urządzeń niż dla pozostałych nośników reklamowych.

Przepisy dotyczące lokalizowania szyldów zostały w uchwale ujednolicone dla obszaru całego miasta.

Ogrodzenia

Ogrodzenia

Regulacje projektu uchwały ustalają zasady funkcjonowania ogrodzeń na terenie miasta:

 • pod kątem ich gabarytów (w tym wysokości i stopnia przezierności),
 • pod kątem materiałów, z których zostały wykonane,
 • za pomocą ogólnych ograniczeń (szczególnie w przypadku osiedli mieszkaniowych).

Trudna do przewidzenia lokalizacja i kształt przyszłych osiedli mieszkaniowych sprawiają, że sposób ich grodzenia można uregulować jedynie w sposób ogólny – poprzez zakaz wyłączania z przestrzeni miejskiej zbyt rozległych terenów (o rozpiętości przestrzennej przekraczającej 200 m lub o łącznej powierzchni większej niż 2 ha) oraz zakaz przegradzania istniejących bądź przewidzianych w planach miejscowych ciągów pieszych.

Dla centrum oraz głównych arterii miasta uchwała przewiduje dodatkowe uregulowania w zakresie użytych materiałów konstrukcyjnych, widocznych od strony przestrzeni publicznych.

Wykluczone zostają ogrodzenia wykonane z:

 • prętów zbrojeniowych żebrowanych,
 • drutu o średnicy mniejszej niż 5 mm, w tym wykonanych z niego siatek plecionych i zgrzewanych,
 • drewna o grubości mniejszej niż 3 cm.

CITYLIGHT – 2.5 m2

A dokładniej: wolnostojący nośnik reklamowy formatu małego, o powierzchni ekspozycyjnej do 3 m2.

Tego typu nośniki reklamowe dzięki swojemu niewielkiemu formatowi dobrze odnajdują się w centralnych przestrzeniach miast. Są umieszczane zazwyczaj wzdłuż ulic o intensywnym ruchu pieszym i skierowane przede wszystkim do pieszego odbiorcy.

Dopuszcza się lokalizację tego nośnika wzdłuż większości ważniejszych ulic miasta, należy jednak pamiętać o zachowaniu następujących odległości:

 • 50 m od innych nośników reklamowych formatu małego lub słupów ogłoszeniowo-reklamowych po tej samej stronie jezdni,
 • 5 m od budynków,
 • 30 m od pomników i miejsc pamięci.

SŁUP OGŁOSZENIOWO-REKLAMOWY

Najbardziej tradycyjny w formie nośnik reklamowy w przestrzeni miasta. Często służy plakatom teatralnym, kinowym lub dotyczącym aktualnych wydarzeń.

Dopuszcza się lokalizację słupów ogłoszeniowych na dowolnym terenie niebędącym gruntem rolnym, leśnym, parkiem bądź nieruchomością o funkcji oświatowej, sakralnej bądź administracyjnej, przy czym słupy te powinny zachować następujące odległości:

 • 50 m od innego słupa ogłoszeniowo-reklamowego lub nośnika reklamowego formatu małego,
 • 5 m od budynków,
 • 30 m od pomników i miejsc pamięci.

Słupy ogłoszeniowo-reklamowe powinny być lokalizowane w sposób umożliwiający ich czytelność z każdej strony.

REKLAMA AŻUROWA NA DACHU

To pozbawiona tła reklama w postaci liter lub znaku graficznego.

Ta forma reklamy była tradycyjnie zarezerwowana dla neonów. Dziś dostępne są również inne rozwiązania technologiczne, zapewniające podobny efekt.

Jest to stosunkowo łagodna forma reklamy, w związku z czym możliwe będzie jej usytuowane także na dachach niektórych eksponowanych w przestrzeni gmachów.

Dla budynków znajdujących się na obszarze śródmiejskim, wyższych niż 35 m, dopuszcza się umieszczanie reklam w postaci ażurowych liter lub znaków o wysokości nie przekraczającej 1/10 wysokości elewacji, lecz nie wyższych, niż 6 m.

szyldy

Zasady dotyczące szyldów opierają się o pojęcie „pola szyldowego” (czyli obszaru ponad witryną lokalu, ale poniżej górnej granicy strefy parteru). W przypadku braku pola szyldowego, wiele typów szyldów będzie można umieszczać także w obrębie witryny.

SZYLD TABLICOWY

Płaska płyta przylegająca do elewacji lub ogrodzenia.

SZYLD KASETONOWY

Szyld w postaci podłużnego najczęściej pudełka, często z umieszczonym wewnątrz oświetleniem.

SZYLD AŻUROWY

Przestrzenne litery lub inne znaki pozbawione tła, umieszczane najczęściej nad witryną sklepu bądź – szczególnie w przypadku budynków biurowych – w górnych partiach elewacji.

Wzdłuż jednego odcinka

W obrębie strefy parteru, ale poza obrysem witryny będzie można ponadto umieścić:

SZYLD SEMAFOROWY

Szyld w formie tablicy lub kasetonu usytuowany prostopadle w stosunku do elewacji.

Ogrodzenia

Za podstawowe parametry ogrodzeń projekt uchwały uznaje wysokość i stopień przezierności, czyli wielkość wskazującą, jaki procent powierzchni ogrodzenia musi odsłaniać to, co znajduje się po jego drugiej stronie. W zależności od funkcji ogrodzenia, regulacje wskażą takie korelacje obu parametrów, które zapewniają jak najmniejszy dysonans w przestrzeni publicznej przy zachowaniu niezbędnych cech funkcjonalnych ogrodzenia.

Projekt uchwały wyklucza więc z jednej strony grodzenie osiedli, których oryginalny projekt nie przewidywał tego typu instalacji – przede wszystkim otwartych zespołów modernistycznych, powstałych przed 1989 rokiem. Z drugiej strony trudna do przewidzenia lokalizacja i kształt przyszłych osiedli mieszkaniowych sprawia, że sposób ich grodzenia można uregulować jedynie w sposób ogólny – poprzez zakaz wyłączania z przestrzeni miejskiej zbyt rozległych terenów (o rozpiętości przestrzennej przekraczającej 200 m lub o łącznej powierzchni większej niż 2 ha) oraz zakaz przegradzania istniejących bądź przewidzianych w planach miejscowych ciągów pieszych.

ZABUDOWA MIESZKANIOWA

Maksymalna wysokość ogrodzenia wynosi 1,8 m, o ile jego przezierność jest nie mniejsza niż 50%; w innym przypadku ogrodzenie nie może być wyższe niż 1,2 m.

OBIEKTY BIUROWE, HANDLOWO-WYSTAWIENNICZE, TARGOWE

Maksymalna wysokość ogrodzenia wynosi 2,5 m, o ile jego przezierność jest nie mniejsza niż 50%; w innym przypadku ogrodzenie nie może być wyższe niż 1,2 m.

OBIEKTY OŚWIATY, ZDROWIA, POMOCY SPOŁECZNEJ

Maksymalna wysokość ogrodzenia wynosi 2,5 m.

OBIEKTY MAGAZYNOWE I TECHNICZNE

Maksymalna wysokość ogrodzenia wynosi 3,5 m, o ile jego przezierność jest nie mniejsza niż 50%; w innym przypadku ogrodzenie nie może być wyższe niż 2,2 m.

OBIEKTY SPORTOWE

Maksymalna wysokość ogrodzenia wynosi 3,0 m, o ile jego przezierność jest nie mniejsza niż 70%; w innym przypadku ogrodzenie nie może być wyższe niż 1,2 m.

OGRODY DZIAŁKOWE

Maksymalna wysokość ogrodzenia wynosi 1,5 m, a jego przezierność nie może być mniejsza niż 70%.

OGRANICZENIA MATERIAŁOWE

Zapisy projektu uchwały ograniczają paletę możliwych do zastosowania materiałów konstrukcyjnych. W obrębie całego miasta wykluczone zostaną ogrodzenia z:

 • prefabrykowanych płyt betonowych,
 • blachy fałdowej,
 • ostrych elementów szklanych lub ceramicznych,
 • poliwęglanu.

Ogrodzenia

Za podstawowe parametry ogrodzeń projekt uchwały uznaje wysokość i stopień przezierności, czyli wielkość wskazującą, jaki procent powierzchni ogrodzenia musi odsłaniać to, co znajduje się po jego drugiej stronie. W zależności od funkcji ogrodzenia, regulacje wskażą takie korelacje obu parametrów, które zapewniają jak najmniejszy dysonans w przestrzeni publicznej przy zachowaniu niezbędnych cech funkcjonalnych ogrodzenia.

Projekt uchwały wyklucza więc z jednej strony grodzenie osiedli, których oryginalny projekt nie przewidywał tego typu instalacji – przede wszystkim otwartych zespołów modernistycznych, powstałych przed 1989 rokiem. Z drugiej strony trudna do przewidzenia lokalizacja i kształt przyszłych osiedli mieszkaniowych sprawia, że sposób ich grodzenia można uregulować jedynie w sposób ogólny – poprzez zakaz wyłączania z przestrzeni miejskiej zbyt rozległych terenów (o rozpiętości przestrzennej przekraczającej 200 m lub o łącznej powierzchni większej niż 2 ha) oraz zakaz przegradzania istniejących bądź przewidzianych w planach miejscowych ciągów pieszych.

ZABUDOWA MIESZKANIOWA

Maksymalna wysokość ogrodzenia wynosi 1,8 m, o ile jego przezierność jest nie mniejsza niż 50%; w innym przypadku ogrodzenie nie może być wyższe niż 1,2 m.

OBIEKTY BIUROWE, HANDLOWO-WYSTAWIENNICZE, TARGOWE

Maksymalna wysokość ogrodzenia wynosi 2,5 m, o ile jego przezierność jest nie mniejsza niż 50%; w innym przypadku ogrodzenie nie może być wyższe niż 1,2 m.

OBIEKTY OŚWIATY, ZDROWIA, POMOCY SPOŁECZNEJ

Maksymalna wysokość ogrodzenia wynosi 2,5 m.

OBIEKTY MAGAZYNOWE I TECHNICZNE

Maksymalna wysokość ogrodzenia wynosi 3,5 m, o ile jego przezierność jest nie mniejsza niż 50%; w innym przypadku ogrodzenie nie może być wyższe niż 2,2 m.

OBIEKTY SPORTOWE

Maksymalna wysokość ogrodzenia wynosi 3,0 m, o ile jego przezierność jest nie mniejsza niż 70%; w innym przypadku ogrodzenie nie może być wyższe niż 1,2 m.

OGRODY DZIAŁKOWE

Maksymalna wysokość ogrodzenia wynosi 1,5 m, a jego przezierność nie może być mniejsza niż 70%.

OGRANICZENIA MATERIAŁOWE

Zapisy projektu uchwały ograniczają paletę możliwych do zastosowania materiałów konstrukcyjnych. W obrębie całego miasta wykluczone zostaną ogrodzenia z:

 • prefabrykowanych płyt betonowych,
 • blachy fałdowej,
 • ostrych elementów szklanych lub ceramicznych,
 • poliwęglanu.

Obiekty małej architektury

Na modelu sprawdzić można proponowane rozwiązania wizualne.

Natomiast dopuszczalne materiały to:

 • stal nierdzewna lub kortenowska,
 • żeliwo,
 • aluminium,
 • beton z kruszywem płukanym bądź polimerowy gładki,
 • drewno o odpowiedniej twardości.

Co ważne: w szczególnie reprezentacyjnych miejscach (tj. na placach i wybranych ciągach ulicznych) dopuszczalne będą także rozwiązania indywidualne. W ramach poszczególnych fragmentów ulic wymagane będzie stosowanie jednolitego wzornictwa.

Projekt uchwały reguluje kwestie małej architektury w obrębie przestrzeni publicznych.

reklamy
szyldy
obiekty małej architektury
ogrodzenia
stan aktualny

Ogrodzenia

Ogrodzenia

Regulacje projektu uchwały ustalają zasady funkcjonowania ogrodzeń na terenie miasta:

 • pod kątem ich gabarytów (w tym wysokości i stopnia przezierności),
 • pod kątem materiałów, z których zostały wykonane,
 • za pomocą ogólnych ograniczeń (szczególnie w przypadku osiedli mieszkaniowych).

Trudna do przewidzenia lokalizacja i kształt przyszłych osiedli mieszkaniowych sprawiają, że sposób ich grodzenia można uregulować jedynie w sposób ogólny – poprzez zakaz wyłączania z przestrzeni miejskiej zbyt rozległych terenów (o rozpiętości przestrzennej przekraczającej 200 m lub o łącznej powierzchni większej niż 2 ha) oraz zakaz przegradzania istniejących bądź przewidzianych w planach miejscowych ciągów pieszych.

Obiekty małej architektury

Obiekty małej architektury

To powszechnie używane, „niewielkie obiekty, np. kapliczki, posągi, wodotryski oraz wszelkie urządzenia rekreacyjne” (zgodnie z definicją z prawa budowlanego) elementy zagospodarowania przestrzeni publicznych.

Należą do nich m.in.:

 • Ławki
 • Kosze na śmieci
 • Donice
 • Stojaki rowerowe
 • Kraty i osłony na drzewa
 • Słupki blokujące
 • Wygrodzenia segmentowe

Projekt uchwały wprowadza standardy, które powinny spełniać obiekty małej architektury, by pojawiać się na warszawskich ulicach. Zaproponowane zostaną rozwiązania materiałowe i kolorystyczne, które pomogą w utrzymaniu spójności stylistycznej mebli miejskich i zwiększą ich trwałość.

Zapraszamy Państwa do poznania kilku wytycznych.

Stan aktualny

Reklamy

Reklamy

To umieszczone w polu widzenia użytkownika drogi nośniki reklamowe, służące do upowszechniania i promocji: osób, przedsiębiorstw, towarów, usług, przedsięwzięć lub ruchów społecznych.

Przepisy dotyczące instalacji reklamowych niebędących szyldami (nazywajmy je dla uproszczenia nośnikami reklamowymi) w projekcie uchwały określimy odrębnie. Zależnie od sposobu lokalizacji, wyróżniliśmy trzy rodzaje takich obiektów: wolnostojące nośniki reklamowe, nośniki reklamowe umieszczone na budynkach oraz te sytuowane na wszystkich obiektach budowlanych innych niż budynki bądź elementy małej architektury.

Wolnostojące nośniki reklamowe funkcjonować będą mogły wyłącznie wzdłuż ulic - w pasach drogowych albo w ich pobliżu. Dla każdego ciągu wskazany zostanie maksymalny format nośników wolnostojących, odpowiedni do skali i charakteru urbanistycznego danej przestrzeni – od największych, o powierzchni 18 m2, przez tzw. scroll (9 m2 ), citylight (2,5 m2), aż po słup ogłoszeniowy. Sytuowanie nośników w formatach 18 i 9 m2 nie będzie możliwe w centrum miasta, a także na niektórych odcinkach dużych arterii poza tym terenem z uwagi na wyznaczone w dokumentach planistycznych tereny ochrony konserwatorskiej bądź przyrodniczej.

Zasady regulujące możliwości lokalizowania reklam są szeroko opisane w uchwale. Zapraszamy Państwa do poznania kilku z nich.

Szyldy

Szyldy

Uchwała krajobrazowa swoimi zapisami obejmie również szyldy. Typowa instalacja tego rodzaju to np. napis „Delikatesy” lub „Bar Apis”, czyli zwięzłe oznaczenie prowadzonej w danym miejscu działalności gospodarczej, zarówno umieszczane na budowlach, jak i wolnostojące. W przypadku szyldów dopuszczona zostanie szersza typologia urządzeń niż dla pozostałych nośników reklamowych.

Przepisy dotyczące lokalizowania szyldów zostały w uchwale ujednolicone dla obszaru całego miasta.

TABLICA REKLAMOWA ŚREDNIA – 9 m2

A dokładniej: wolnostojąca reklama o powierzchni ekspozycyjnej formatu średniego, czyli między 3 m2 a 9 m2. Wzdłuż ważniejszych ulic poza obszarem śródmiejskim dopuszczalne będą popularne w miastach zachodnioeuropejskich nośniki o średnim formacie z przewijalną treścią (tzw. scrolle).

Należy pamiętać o zachowaniu następujących odległości:

 • 150 m od innych wolnostojących nośników formatu średniego znajdujących się po tej samej stronie jezdni,
 • 5 m od krawędzi jezdni,
 • 3 m od znaków drogowych,
 • 10 m od budynków.

SZYLDY NA ELEWACJI

Zasady dotyczące szyldów opierają się o pojęcie „pola szyldowego”.

POLE SZYLDOWE to wyobrażony, położony nad witryną obszar strefy parteru:

 • od dołu ograniczony linią wyznaczoną przez górną krawędź witryny,
 • po bokach poprzez linie wyznaczone przez maksymalny zasięg witryny po obu stronach lokalu,
 • od góry zaś poprzez linię wyznaczoną przez element architektoniczny oddzielający wizualnie kolejną kondygnację.

To właśnie w jego obrębie należy umieścić nośnik reklamowy, przy czym:

 • maksymalna wysokość szyldu nie może przekraczać 0,8 m, ani 25% powierzchni witryny,
 • szyld nie może przekroczyć swoją powierzchnią 1,5 m2.

Co ważne: szyldy lokalizowane w obrębie pola szyldowego jednej elewacji powinny być ujednolicone pod względem wysokości. Należy pamiętać, że szyldy nie mogą zasłaniać balustrad, detalu architektonicznego oraz obrysów okien i drzwi.

W szyldach elewacyjnych wyróżniamy:

SZYLD AŻUROWY

Przestrzenne litery lub inne znaki pozbawione tła, umieszczane najczęściej nad witryną sklepu bądź – szczególnie w przypadku budynków biurowych – w górnych partiach elewacji.

SZYLD KASETONOWY

Szyld w postaci podłużnego najczęściej pudełka, często z umieszczonym wewnątrz oświetleniem.

SZYLD TABLICOWY

Płaska płyta przylegająca do elewacji lub ogrodzenia.

SZYLD WOLNOSTOJĄCY

Obiekt posadowiony w gruncie, na własnej konstrukcji nośnej, który może przybierać rozmaite formy, np. pylonu, tablicy, flagi albo cennika stacji paliw. Maksymalne wymiary szyldu wolnostojącego to: wysokość 8 m oraz szerokość nie większa niż 20% wysokości.

W wielu sytuacjach możliwe będzie również sytuowanie szyldów wolnostojących, np. jeśli będzie to jedyny szyld na nieruchomości, jeśli powierzchnia sprzedaży na nieruchomości przekraczać będzie 1000 m2albo budynek znajdzie się w odległości ponad 50 m od przestrzeni publicznej. Projekt uchwały dopuszcza ponadto lokalizowanie standardowych cenników stacji paliw czy flag.